تهیه و بازبینی قرارداد

تهیه و بازبینی قرارداد

تیم ما قراردادهای تجاری را تهیه کرده و بازبینی می‌کند؛ از جمله:

  • قراردادهای عدم افشاء، عدم رقابت و عدم ارتکاب جرم
  • توافق نامه‌های فروش و توزیع
  • توافق‌های استخدام و پیمانکاری
  • توافق‌های خدمات، قرارداد ملزومات؛ قرارداد سرمایه گذاری مشترک، قرارداد مشارکت و قراردادهای تجاری دیگر.

این قراردادها برای اداره‌ی یک شرکت لازم بوده و ممکن است در مراحل مختلف کسب و کار به آن‌ها نیاز داشته باشید.

Free Consultation